Rules and Regulations of your Course/Regulamin kursu języka obcego

[wersja polska poniżej]

Students like to have clear rules about the course they attend from the very beginning.

Teachers should specify the rules, preferably write them down and follow throughout the course. It is important to be consistent, not to change the rules or bend them. You should have the same rules for all students in the group.

Below you find a description of the task I do with my freshers at the first or one of the first classes. This system has been working for the last few years and students have never complained.

Drafting Rules and Regulations of the Course

Present the rules of your course during one of the first class.

Book a computer lab for this class in advance or ask your students to BYOD (i.e. Bring Your Own Device).

Tell students to make notes during your presentation.

Prepare a Google document for the students, e.g. like this one: http://bit.ly/2LmXAr5 (make sure students can edit it).

If you have a bigger group prepare two or three same documents.

Divide students into groups of 6-9 people to work in one document completing the information in points 1, 2 and 3 on page 1 in pairs or trios.

Circulate and help with any problems.

Ask one student for each document to prepare a polished version for the next class.

Make sure everyone has access to the document when it is ready (change the setting so that students can only view the content) to check in case of any doubts. You can save the text as a pdf and upload to Virtual University or send by email to students.

Wersja polska

Studenci lubią mieć jasno określone zasady dotyczące kursu, na który uczęszczają od samego początku.

Dlatego też lektorzy powinni określić zasady, zapisać je i przestrzegać przez cały kurs. Ważne jest, aby być konsekwentnym, nie zmieniać zasad i nie naginać ich. Zasady powinny być takie same dla wszystkich studentów w grupie.

Poniżej zamieszczam opis ćwiczenia, które wykonuję ze studentami I roku na pierwszych zajęciach lub na jednych z pierwszych zajęć. Stosuję taki system od kilku lat, a moi studenci nigdy nie narzekali.

Regulamin kursu

Zaprezentuj zasady obowiązujące na Twoich zajęciach podczas jednej z pierwszych lekcji.

Zarezerwuj wcześniej pracownię komputerową dla tej klasy lub poproś swoich uczniów o przyniesienie własnych urządzeń mobilnych.

Powiedz uczniom, aby robili notatki podczas prezentacji.

Przygotuj dokument Google dla uczniów, np. taki jak ten: http://bit.ly/2LmXAr5 (upewnij się, że studenci mogą go edytować).

Jeśli masz większą grupę, przygotuj dwa lub trzy takie same dokumenty.

Podziel uczniów na grupy po 6-9 osób do pracy w jednym dokumencie, poprzez uzupełnienie informacji w punktach 1, 2 i 3 na stronie 1 dokumentu w parach lub trójkach.

Krąż i pomagaj w rozwiązywaniu wszelkich problemów.

Poproś jednego ucznia o przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu na kolejne zajęcia.

Udostępnij dokument wszystkim, gdy będzie gotowy (zmień ustawienia tak, aby uczniowie mieli dostęp tylko do jego zawartości bez możliwości edytowania). Dokument ma służyć grupie w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zasad kursu (np. nieobecności, prace domowe, zaliczenia, itp.). Możesz zapisać dokument jako pdf i udostępnić na stronie Wirtualnej Uczelni lub przesłać mailem.

Certyfikacja

W dniach 9-10 maja 2019 wzięłam udział w konferencji pt. Kompetencje dla XXI wieku: certyfikacja biegłości językowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Tematem, który często pojawiał się w wystąpieniach konferencyjnych były nowe deskryptory poziomów znajomości języków obcych (z uwzględnieniem poziomu pre-A1), które uwzględniono w nowej wersji skali ESOKJ opublikowanej w 2018 roku. Z tym dokumentem w wersji angielskiej mozna zapoznać się tu: bit.ly/2JhIuWW

Nową tendencją w certyfikacji i testowaniu jest odchodzenie od sprawności językowych na rzecz działań językowych. Zamiast czterech tradycyjnych sprawności pojawiły się zintegrowane działania:

·      Odbiór tekstu, recepcja (słuchanie + mówienie)

·      Tworzenie tekstu, produkcja (mówienie + pisanie)

·      Reagowanie językowe (interakcja)

·      Mediacja językowa (przetwarzanie tekstu).

Działania mediacyjne umożliwiają komunikację pomiędzy osobami, które z różnych względów nie mogą się ze sobą porozumieć. W sytuacji mediacyjnej użytkownik występuje w roli pośrednika (mediatora, tłumacza), który przetwarza tekst. Dla mnie to działanie jest szczególnie interesujące, gdyż jako lektor języka prawniczego na co dzień na moich zajęciach angażuję studentów w tłumaczenia, parafrazy, definiowania terminów prawniczych. W 2016 roku pisała o tym Barbora Chovancova, którą znam z konferencji Legal English w Białymstoku i Supraślu tu: bit.ly/2W20ACq

Myślę, że warto, aby nowe deskryptory i działania językowe znalazły odbicie w naszych sylabusach i na naszych zajęciach. Można o nich więcej przeczytać w Językach Obcych w Szkole 1/2018 na str. 94 bit.ly/2vXt7dM.

Zachęcam do dzielenia się Waszą wiedzą w tym temacie.

 

 

 

 

Czy studenci chcą się uczyć języka angielskiego na lektoratach? Wyniki ankiety.

Celem ankiety było poznanie opinii studentów studiów stacjonarnych na temat wymiaru godzin lektoratu języka angielskiego na uczelni wyższej.

Ankieta została przeprowadzona we wszystkich grupach lektoratowych I roku studiów (63%) i II roku studiów (36%) na kilku kierunkach studiów stacjonarnych (zarządzanie 43%, prawo 21%, finanse 20%, ekonomia 12%, administracja 4%) w dniach 25 i 26 lutego 2019. Ankietę wypełniło ponad 600 respondentów.

Dla większości studentów (57%) czas trwania i liczba godzin lektoratu języka angielskiego ma znaczenie przy wyborze uczelni.

Zdecydowana większość studentów (81%) nie uczestniczy w innym kursie języka angielskiego równolegle z lektoratem języka angielskiego.

Osoby, które decydują się na dodatkowe zajęcia wybierają lekcje prywatne lub kursy w szkołach językowych, a powoduje nimi za mała liczba godzin na uczelni i chęć rozwinięcia sprawności mówienia.

Zdecydowana większość studentów (88%) chce zdawać certyfikowane egzaminy z języka angielskiego. Tylko 10% studentów chciałoby zakończyć lektorat egzaminem wewnętrznym. W przypadku studentów prawa większość jest zainteresowana uzyskaniem certyfikatu na poziomie zaawansowanym, co przy aktualnym wymiarze godzin lektoratu jest możliwe w przypadku około 10 osób rocznie.

Tylko 5% studentów uważa, że godzin lektoratu języka angielskiego jest za dużo. Według 95% studentów liczba godzin lektoratu jest odpowiednia (61%) lub jest ich za mało (33%).

Prawie połowa studentów chciałaby, aby lektorat trwał dłużej, bo 3 lata. Dla 27% wymiar dwóch lat jest odpowiedni, ale prawie 20% studentów chciałoby się uczyć języka angielskiego przez 5 lat.

Zdecydowana większość (80%) planuje kontynuowanie nauki języka angielskiego po zakończeniu lektoratu.

Do students want to learn English at university?

If you have ever been wondering whether university students want to learn languages, here is some food for thought.

Recently I have conducted a survey among a private university students and collected their opinions about the number of hours of English language instruction. The students who participated in the research attend English classes for two years, during which they have two classes of 90 minutes per week. All in all, they are offered 240 hours of instruction and they complete the course with a certificate examination, either LCCI (2 level or 3 level) or TOLES (Higher or Advanced)

The survey was conducted among the full time first year students (63%) and second year students (36%) studying management (43%), law (21%), finance (20%), economics (12%), administration (4%) on 25 and 26 February 2019. The survey was completed by over 600 respondents.

For the majority of students (57%), the duration and number of hours of English language instruction is important when choosing a university.

The vast majority of students (81%) do not participate in any other English courses apart from the university course.

Those who decide to take additional classes choose private lessons or courses in language schools, and this results in too few hours at university and a willingness to develop speaking skills.

The vast majority of students (88%) want to take certified exams in English. Only 10% of students would like to finish the university English language course with an internal exam. In the case of law students, most are interested in obtaining an advanced level certificate, which is possible in the case of about 10 people per year with the current number of hours of classes.

Only 5% of students think that there are too many hours of English lessons. According to 95% of students, the number of teaching hours is adequate (61%) or not enough (33%).

Nearly half of the students would like the course to last longer, i.e. 3 years. For 27%, the length of two years is appropriate, but almost 20% of students would like to study English for 5 years.

The vast majority (80%) plan to continue learning English after the end of the university course.

The conclusion is that the students are satisfied with the status quo, some of them might be interested in following an extended programme of English. Decreasing the number of hours of English instruction might negatively affect the level of students’ satisfaction with their studies curriculum.

Analiza potrzeb studentów a rozwój zawodowy nauczycieli

Zawsze uważałam, że nauczyciele rozwijają się zawodowo, tylko jeśli sami podejmują taką decyzję. Czasami jednak okoliczności nie dają nauczycielom innego wyboru, jak tylko się rozwijać. Badania przeprowadzone przeze mnie w 2012 roku na temat rozwoju zawodowego nauczycieli w kontekście prawniczego języka angielskiego wykazały, że lektorzy rzadko sami wybierali ścieżkę kariery nauczyciela prawniczego języka angielskiego i zazwyczaj byli w jakiś sposób zmuszani poprzez okoliczności do podjęcia się nauczania języka angielskiego (2012: 122). Pytani przeze mnie o to, jak się czuli na początku swojej kariery lektora prawniczego języka angielskiego, używali słów takich jak: panika, zażenowanie, stres, niepewność, utrata bezpieczeństwa i pewności siebie. Ankieta ta pokazała jednak, że większość nauczycieli podjęła wyzwanie i z odwagą, otwartością i zapałem stawiła czoła nowemu przedsięwzięciu. Ich narracje potwierdziły strategię zalecaną przez Nunana (2001: 3), że to nauczyciele (sami) wybierają obszar, który chcą doskonalić, i to staje się motorem ich rozwoju zawodowego. Wszystkie osoby potwierdzały, że pogłębiały wiedzy z zakresu prawa poprzez m.in.: czytanie książek prawniczych, podręczników akademickich, stron internetowych, dwujęzycznych kodeksów i ustaw, powieści Grishama, tłumaczenie tekstów oraz tworzenie list słownictwa.

Moim celem było zbadanie pozytywnego wpływu analizy potrzeb językowych słuchaczy na rozwój zawodowy nauczycieli. Oczywistym jest, że im większa wiedza nauczyciela o uczącym się i jego potrzebach, tym lepiej dopasowane kursy są modelowane. Potrzeby językowe prawników są jednak na tyle duże, że aby je zaspokoić nauczyciele muszą podejmować różnorodne działania, aby rozwijać swoje kompetencje, tj. wiedzę i umiejętności. W rezultacie z przeprowadzenia analizy potrzeb skorzystają nie tylko uczestnicy kursu, ale również nauczyciele, ponieważ będą podejmowali on rozwój zawodowy.

W kontekście kursów prawniczego języka angielskiego nawet lektorzy doświadczeni w nauczaniu innych rodzajów języka angielskiego, po raz kolejny musieli podejść do swojej pracy jako debiutanci i wypracowywać własne know-how, a przede wszystkim zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu prawa. Dla wielu z nich był to punkt zwrotny w ich karierze zawodowej i szansa zarówno na rozwój, jak i utrzymanie zatrudnienia.

Sytuacja ta jest doskonałą ilustracją opinii wielu lingwistów, którzy twierdzą, że praca nauczycieli języków specjalistycznych to coś więcej niż tylko nauczanie. Z tego powodu preferują oni termin „specjalista” (ang. practitioner) (Robinson, 1991; Dudley Evans & St. John, 1991), gdyż ten termin lepiej podsumowuje zakres obowiązków nauczycieli ESP i docenia różne role, jakie oni wypełniają w trakcie kursów. A mogą się one być następujące:

  • Praktyk ESP (English for Specific Purposes) jako nauczyciel, który zarówno naucza języka, odpowiednich umiejętności językowych jak i mikro-umiejętności (np. gramatyki, słownictwa, gatunków tekstów, z których uczący się będą mieli styczność). Odwieczne pytanie dotyczy tego, ile wiedzy merytorycznej z zakresu prawa powinni posiadać nauczyciele, zwłaszcza lektorzy prawniczego języka angielskiego, którzy zazwyczaj nie posiadają wykształcenia prawniczego, oraz ile powinni się zaangażować w nauczanie treści sensu stricto prawnych, tj. kto jest „ekspertem” w zakresie prawa na zajęciach. Jak zasugerowała Northcott (2008:40), na to, w jakim stopniu nauczyciel ELP musi bezpośrednio zaangażować się w wyjaśnianie kwestii prawnych, będzie miał wpływ poziom wiedzy prawniczej uczniów. Na kursach języka obcego dla celów specjalistycznych nauczyciele mają możliwość polegania na wiedzy merytorycznej słuchaczy, a sami powinni pozostać ekspertami w zakresie języka obcego.
  • Praktyk ESP jako „partner/kolaborant” który współpracuje z różnymi grupami specjalistów na różnych etapach projektowania i podczas trwania kursu. Mogą to być uczący się, którzy wnoszą swoją specjalistyczną wiedzę do klasy, lub eksperci z poszczególnych dziedzin, którzy pełnią rolę konsultantów w zakresie treści, typów zadań lub umiejętności, które powinny pojawić się na zajęciach, lub inni nauczyciele-specjaliści w zakresie ESP, z którymi mogą dzielić się doświadczeniami, materiałami i uczyć się od siebie nawzajem.
  • Nauczyciel-specjalista ESP jako tester, który jest podejmuje różnego rodzaju działania ewaluacyjne, np. ocenę wyników uczniów za pomocą testów kwalifikacyjnych, testów diagnostycznych, egzaminów certyfikacyjnych (np. TOLES, LCCI, IELTS), ewaluację kursów, materiałów dydaktycznych itp.
  • Nauczyciel-specjalista ESP jako projektant kursów i twórca materiałów – tradycyjnymi rolami opisywanymi w literaturze, gdyż w przypadku kursów bardzo specjalistycznych często nie jest możliwe korzystanie z samego podręcznika bez dodatkowych materiałów. W przypadku kursów prawniczego języka angielskiego sytuacja poprawiła się znacznie w ciągu ostatniej dekady, kiedy to opublikowano wiele nowych podręczników. Nauczyciele prawniczego języka angielskiego wciąż często nadal piszą swoje materiały, ale ich praca częściej koncentruje się na selekcji i adaptacji istniejących, publikowanych materiałów, co jest zgodne z nowym trendem w edukacji, który zaleca „opiekowanie się treścią” (ang. content curation), polegając na wyszukiwaniu, filtrowaniu, organizowaniu i udostępnianiu istniejących materiałów, a nie tworzeniu własnych materiałów od podstaw.
  • Nauczyciel-specjalista ESP jako badacz to rola nakładającą na nauczycieli potrzebę nadążania za rosnącą ilością publikowanych badań, np. nad analizą potrzeb, nowymi trendami w ESP, metodologią nauczania, itp. Rola badacza jest również tą, którą nauczyciele przyjmują na różnych etapach procesu projektowania kursu. Może ona na przykład polegać na przeprowadzeniu analizy potrzeb uczniów lub ewaluacji kursów, które mogą pomóc lektorom lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje ich studentów, a także zaprojektować kursy, które pełniej zaspokoją potrzeby studentów. Badania mogą również pomóc nauczycielom stać się ekspertami w swoich dyscyplinach, a w rezultacie trenerami nauczycieli, prelegentami na konferencji, autorami artykułów lub pracownikami naukowymi pracującymi nad kolejnym stopniem naukowym.

Zrozumienie złożoności różnych ról, jakie pełnią nauczyciele/specjaliści w ramach ESP, może pomóc im w zrozumieniu, w jaki sposób mogą sami rozwijać się zawodowo. Ponieważ proces ten jest bardzo często działaniem typu „zrób to sam”, nauczyciele muszą wiedzieć, że aby stać się doświadczonym nauczycielem lub powinni rozwijać swoje różne role, które są im przydzielane w sali zajęciowej i poza nią.

Bailey, K., Curtis, A. and Nunan, D. 2001. Pursuing Professional Development: The Self as Source. Boston, Massachusetts: Heinle and Heinle.

Dudley-Evans, T. and St. John, M. J. 1998. Developments in English for Specific Purposes. Cambridge: Cambridge University Press.

Łuczak, A. 2012. ‘Learning to teach legal English. Teacher’s professional development in ELP context’. Scientific Bulletin. Education Sciences Series, 114-142. Pitesti: University of Pitesti Publishing House: Year IX, no. 2.

Northcott, J. 2008. ‘Language education for law professionals’ in J. Gibbons and M.T. Turell (eds.) Dimensions of Forensic Linguistics,27-45. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 

Robinson, P. 1991. ESP Today: A Practitioner’s Guide. Prentice Hall International Language Teaching.

Empty Page and You

“Sometimes empty page presents most possibilities”

Paterson (a movie)

Sometimes empty page presents most possibilities but you have to be brave to start writing on it.

You may need to change the venue where you write. Go out to a café or library. Sometimes the change of the chair you usually sit in may be enough. Change the view you see form where you are sitting. Face the window you normally have at your back. Change the keyboard. Perhaps the one you are using is not pleasant or comfortable to type on.

Perhaps you should start writing by hand and only after a while switch to typing. But, do something to start writing on your empty page. If you only think without putting your ideas on paper or screen, the ideas will disappear, vanish in your memory. They will not conceive the new ones. Ideas have the wonderful quality of gemmating.

Only when you start developing a new idea in writing or in any other area, the new ideas will start to pop up. Only because you are growing as an author or creator. You gain experience, you become an expert, you are brave to experiment, whatever you do starts to inspire you to do even more.

When you publish your texts, people start to interact with it and you. These interactions become inspirational as well. Be brave to face them. If you publish for professionals, the interactions will probably be of high standard and eye-opening. Talking to people is very often the most beneficial for your development.

You only have to start. You may start with an empty page.

How to Anonymize Students

At the end of May 2018 the General Data Protection Regulation (GDPR) a regulation on data protection and privacy for all individuals within the European Union came into force. More or less around that time I was informed by the authorities of my university that now my students cannot use their names and surnames or even their student numbers when they do tests online in e.g. my testing software pustulka.edu.pl.

Some teachers consider it as a nuisance and are afraid to start doing that because they say it takes time and is messy. Dear teachers, don’t be so easily discouraged.

Below I would like to show a few possible ways of anonymizing students for tests.

  1. You can generate students’ IDs online as there are numerous websites generating nicks, logins, e.g. http://www.name-generator.org/. After generating them, distribute them among your students, tell them to remember them and use each time they enroll at the test.
  2. You can ask your students to create their IDs themselves. You can tell them that you want these to be e.g. adjectives beginning with a specific letter. In this way you will distinguish between your groups quickly by letters. You may wish students to add a year in which they began their studies to the word or some other numbers indicating the group number or the year of studies, anything that will let you quickly identify which group the person belongs to, e.g. assymetric2019 or asleep1/2018. There are websites which can help you and your students generate adjectives beginning with a specific letter, e.g. http://adjectivesstarting.com/with-a/
  3. You can ask your students to create their IDs themselves but according to a special pattern: two first letters of their surname + two first letters of their name + year in which they began their studies = e.g. lual2018 (for Aleksandra Łuczak). This solution is practical as the students’ ids will be grouped alphabetically in the same, or almost the same, order the surnames.

My suggestion is to generate or create the IDs once and use the same ones throughout the course. You will quickly learn them by heart and some of them can really become nice nicks of you students.

Why I go walking…

I go walking or trekking when I am short of new ideas for my writing. I go to the forest to clear my mind.

I remember when two years ago I came up with a brilliant idea for research when trekking in the Bieszczady. Professor Jarosław Krajka had invited me to write a chapter for a book edited by him and professor Magdalena Sowa – an opportunity that you do not reject. First, I had to submit an abstract and for the abstract I needed an interesting topic and a research proposal which would motivate me to design it, conduct it and then write about it.

I went trekking to the Wetlińska Mountain Pasture in late December when the sun sets around 3.30pm, the day is short and the trails are empty. The silence around and perhaps only the sound of wind let me concentrate on my moves first, the feeling of the ground under my boots, slow steps to avoid getting tired too quickly, the view of blue sky above the tops of the trees…

And then the idea came to contact my former students and ask them how their English skills were tested during their first job interviews. I was interested to know whether I was teaching them the right skills to help them succeed in getting their entry jobs.

I did as I thought and collected over 20 interviews and managed to write a chapter “Increasing Law Students’ Employability Skills in the English for Legal Purposes (ELP) Classroom” published in: Magdalena Sowa, Jarosław Krajka (eds.), Innovations in Languages for Specific Purposes – Present Challenges and Future Promises (pp. 131-147). Frankurt am Main: Peter Lang. https://doi.org/10.3726/b10915

Later that year I presented the paper on “What Shall We Teach in the Legal English Classroom? The Students’ Perspective” at a conference “Specialized Languages in Teaching and Translation: Theory and Practice organized by Institute of Applied Linguistics at Adam Mickiewicz University in Poznań in November 2017.

Today I am sharing the slides from that conference here.

Yesterday I went to the forest again and came back with a new idea for a presentation that I am going to submit soon.

To be continued…

How I inspire my students

I believe that teachers inspire their students when they are enthusiastic about their work.

When I started teaching legal English 15 years ago, I was a fresher, although I had been teaching for another 15 years so far. I had to learn this complex variety of English myself and now I manage to prepare my students to sit (successfully) advanced level of legal English exams. 15 years ago I showed bravery and thanks to this I developed professionally.

Now I help my students develop linguistically and help them prepare enter their professional careers.

My recent greatest achievement was creating software for language testing. Initially the software was aimed at teachers and speeding up their work by saving the time teachers spend on grading tests. However, apart from the testing component, the apps has also a collection of public exercises which I create pro bono.

Public exercises are available for free to anyone who has a link. Students can use these exercises to revise and expand their knowledge of business and legal English.

Since last summer I have been running a OEAD (one exercise a day) project in which I create one public exercise a day (or almost every day). In this way, I encourage students to learn every day. The collection of public exercises comprises now about 160 exercises and is still growing.

This project teaches me systematic work with which I am trying to infect my students. It develops our media competence and proves that sharing is caring.

It shows the power of collaboration and how great value it constitutes. Collaboration – because the software was created in cooperation with my husband, an IT developer. Collaboration – also because other teachers can use my exercises for their purposes.

My students like the apps very much. My survey showed that over 90% of them had positive attitude to it. They appreciate innovations in the classroom and are aware that they get free high quality specialist content which is really scarce online.

Come and check out on your own: pustulka.edu.pl

Artificial Intelligence in Legal Profession

Check out these links to learn more about AI in legal profession

1. The In-house Guide to Legal Document Automation
https://radiantlaw.com/guide-to-legal-document-automation?utm_source=LI&utm_medium=A&utm_campaign=dagg

2. The Survey Results on Legal Tech Knowledge Among Lawyers
https://www.artificiallawyer.com/2018/07/20/us-survey-finds-big-legal-tech-knowledge-gap-among-lawyers/

3. UK Law Firms Failing to Meet Customers’ Demands
https://www.artificiallawyer.com/2018/07/20/us-survey-finds-big-legal-tech-knowledge-gap-among-lawyers/

4. PwC report on Estimated job displacement and creation from AI
https://www.legaltechnology.com/latest-news/ai-will-create-more-jobs-than-it-displaces-in-the-professional-sector-says-wide-ranging-pwc-report/

5. FT article on how AI will make legal work redundant
https://www.ft.com/content/30cf0cf2-7092-11e8-92d3-6c13e5c92914

6. Barriers to tech adoption in the legal profession
https://remakinglawfirms.com/barriers-to-tech-adoption-in-biglaw/