New Normal at Universities

[Polish below]

At the beginning of 2020, we still could write about the controversy surrounding the use of technology in foreign language teaching, about teachers’ fears related to it, their reluctance to technology and the lack of digital competence.

The outbreak of the Covid-19 pandemic and the transfer of all university classes online has changed a lot and accelerated many processes planned for the following years. Currently, we still don’t know what the final education at universities will look like in the academic year 2020/2021, but using the experience and skills acquired through the pandemic it is worth to change and modernise your approach to teaching a foreign language.

The new normal may require us to teach the so-called hybrid way, where several students are with us in the classroom and the rest participate in classes online. The number of students in our language groups is growing, and it is difficult to give all students the same attention and engage them in the work in the same way. It is important to ensure that during the classes it is the students who work doing practical tasks, cooperating and creating the final product, and to transfer the theoretical part of the classes to the online modules and ask the students to perform at home using the methodology of the flipped classroom.

This academic year I intend to focus on the development of practical tasks that my students will perform in the classroom after they have learned the necessary vocabulary to master the following topics. The texts from the textbook will be developed in the form of tutorials available on YouTube and materials for understanding and repetition of vocabulary will be developed in the form of presentations.

Jeszcze na początku 2020 roku mogliśmy pisać o kontrowersjach związanych z wykorzystywaniem technologii w nauczaniu języków obcych, o obawach nauczycieli z tym związanych, o ich niechęci do technologii i brakach w kompetencji cyfrowej.

Wybuch pandemii Covid-19 i przeniesienie wszystkich zajęć uniwersyteckich online wiele zmienił i przyspieszył wiele procesów zaplanowanych na kolejne lata. Obecnie wciąż nie wiemy jak ostatecznie będzie wyglądała edukacja na uczelniach w roku akademickim 2020/2021, ale wykorzystujące doświadczenie i umiejętności nabyte dzięki pandemii warto zmienić i unowocześnić swoje podejście do nauczania języka obcego.

Nowa rzeczywistość może wymagać od nas nauczania tzw. hybrydowego, gdzie kliku studentów znajduje się z nami w sali zajęciowej, a reszta uczestniczy w ćwiczeniach online. Nasze grupy zajęciowe są coraz liczniejsze i trudno poświęcić wszystkim studentom taką samą uwagę i w jednakowym stopniu zaangażować ich w pracę. Warto zadbać o to, aby w czasie zajęć to studenci pracowali wykonując praktyczne zadania, współpracując i tworząc produkt końcowy, a część teoretyczną zajęć przenieść do modułów online i zadawać studentom do wykonania w domu (ang. flipped classroom).

Zamierzam ten rok akademicki poświęcić na opracowanie praktycznych zadań, które moi studenci będą wykonywać na zajęciach po wcześniejszym zapoznaniu się ze słownictwem niezbędnym do opanowania kolejnych tematów. Teksty z podręcznika będą opracowane w formie tutoriali dostępnych na YouTube, a zestawy do zrozumienia i powtórek słownictwa będą opracowane w formie prezentacji.